Filosofisen praktiikan koulutus 27.9.2014 – 28.5.2016, Helsinki

FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS

27.9.2014 – 28.5.2016, Helsinki


“Filosofia on elämäntapa, niin harjoituksena kuin pyrkimyksenä viisauden saavuttamiseen, sekä päämääränä, itse viisautena. Sillä todellinen viisaus ei ainoastaan saa aikaan tietoa: se tekee olemisestamme erilaista.”

- Pierre Hadot


Mitä on filosofinen praktiikka?

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen. (ks. Knox 2013, v)

Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi erimuodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö.

Vuonna 2011 Suomessa perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto FiPra. Sen tarkoituksena on yhdistää Suomessa eri aloilla toimivia filosofeja. Verkosto toimii pohjoismaisen Nordic Philosophical Practioners NPP:n suomalaisena verkostokumppanina. FiPran nettisivuilla voi tutustua filosofisen praktiikan erilaisiin muotoihin ja suomalaisiin toimijoihin. Osoite löytyy esittelytekstin lopusta.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Tähän mennessä on toteutunut kaksi kahden vuoden koulutuskokonaisuutta ja erilaisia lyhytkursseja sokraattisesta keskustelusta sekä filosofin vastaanottotoiminnasta.

 

Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

- yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

- perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

- valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

- taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 

Kenelle koulutus on suunnattu?

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutukseemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on vähintään filosofian yliopistotason perusopinnot tai muulla tavoin saavutetut vastaavat tiedot. Filosofian perustietoja voi myös täydentää koulutuksen aikana.

Kun filosofian perustiedot ovat hallinnassa, soveltuu koulutus hyvinkin laajasti eri alan ammattilaisille. Koulutus soveltuu koulutustaustaltaan terveydenhuoltoalan, opetusalan, sosiaalialan, yhteiskuntatieteiden, taidealojen ammattilaisten tai erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille. Koulutus sopii erityisen hyvin filosofian opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

 

Mitkä ovat koulutuksen keskeiset opetussisällöt?

Koulutuksessa perehdytään filosofisen praktiikan historiaan ja nykypäivään: tarkastellaan sen juuria antiikin filosofiassa, keskeisiä moderneja toimijoita, keskeistä kirjallisuutta ja erilaisia käytännön muotoja. Filosofian traditioon tutustutaan filosofisen praktiikan näkökulmasta ja pyritään nostamaan esille filosofisen praktiikan näkökulmasta erityisen hedelmällisiä ajattelijoita ja lähestymistapoja. Tarkastelussa ovat myös filosofin erilaiset työkalut, erilaiset päättelyn ja argumentaation taidot.

Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia. Koulutuksen aikana harjoitellaan mm. sokraattisen keskustelun menetelmää, filosofisen vastaanoton pitämistä sekä filosofista kirjoittamista eri muodoissaan. Toisena harjoitusten muotona on osallistuminen asiakkaana filosofin vastaanotoille. Lisäksi koulutukseen kuuluvat erilaiset henkiset ja fyysiset harjoitukset, joiden tarkoituksena on auttaa osallistujaa reflektoimaan, kuka minä olen filosofina ja mitä hyvä elämä kohdallani tarkoittaa ja kuinka voin sitä edistää. Osana koulutusta laaditaan lopputyö, jossa erikoistutaan yhteen filosofisen praktiikan muotoon.

Opinnot koostuvat 7:stä opetuskokonaisuudesta. Niiden tavoitteena on antaa monipuolinen teoreettinen ja käytännöllinen tietämys opiskelijalle filosofisen praktiikan toiminnasta. Opintojen alkuvaiheessa painottuu kirjallisuus ja pohjatiedon hankkiminen, mutta varsin pian mukaan tulee myös käytännön harjoitteita, kuten sokraattinen dialogi ja pariharjoitukset. Opintojen loppupuolelle sijoittuu lyhyt harjoittelujakso, jossa sovelletaan filosofisia lähtökohtia. Tämä harjoittelujakso niveltyy osaksi opiskelijan kirjallista lopputyötä. Opintojen kaikki osa-alueet suorittanut opiskelija saa todistuksen lisäksi opinnoistaan myös diplomin.

Jokainen opiskelija saa tarkemman ja yksityiskohtaisemman opetusohjelman koulutukseen hyväksytyksi tulemisen jälkeen.

 

Opintokokonaisuudet ovat pääpiirteissään seuraavat:

1. Orientoituminen opiskeluun

2. Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

3. Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

4. Filosofisen praktiikan aiheita ja toiminta-alueita

5. Filosofisen praktiikan harjoitukset

6. Opiskelijan omat harjoitukset

7. Opiskelijan lopputyö ja näyttökoe

 

 

Koulutuksen aikataulu ja paikka

Filosofisen praktiikan koulutus on kaksivuotinen ja alkaa orientoivilla opinnoilla la 27.9.2014. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, yksilövastaanotoista, kotitehtävistä, käytännöllisestä harjoittelusta ja lopputyöstä.

Opetus järjestetään viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Koulutuksen laajuus on yhteensä noin 285 tuntia yhteistä opetusta. Laskennallisesti tunnit jakaantuvat siten, että lähiopetuksen määrä on noin 285 opetustuntia. Se sisältää n. 2-3 krt yksilövastaanottoa per opiskelija. Lisäksi tarvittaessa muuta harjoitteluluontoista opetusta.

Lähiopetukset on pyritty rakentamaan siten, että niitä on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kuukaudessa on 1-2 seminaaripäivää (klo: 10.00-17.00) ja muu opetus tapahtuu 2-3 iltana kuukaudessa (yleensä klo: 17.00-20.30). Opetus tapahtuu pääasiassa Kriittisen korkeakoulun tiloissa.

Kaikilla opetuskokonaisuuksilla on vastuuopettaja, jonka puoleen voi kääntyä jaksoon liittyvistä asioista. Lisäksi jaksoilla vierailee tuntiopettajia, jotka osaavat parhaiten neuvoa opiskelijaa omista tehtävistään. Tarkempia sisältökuvauksia voi alustavasti kysellä koulutuksen vastaavilta opettajilta sähköpostilla: pia.houni [at] uta.fi / anu.s.virtanen [at] helsinki.fi

Paikka: Kriittisen korkeakoulun tilat, Albertinkatu 27, Helsinki.

 

Syksy 2014

la 27.9. klo 10-17  Orientoituminen opiskeluun

ti 30.9. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

la 4.10. klo 10-17  Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

la 1.11. klo 10-17 Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

ti 4.11. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

pe 21.11. klo 10-17 Henkiset harjoitukset

la 22.11. klo 10-14 Sokraattinen dialogi

ti 25.11. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

ti 9.12. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

la 13.12. klo 10-17 Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät


Kevään 2015 ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian.


Koulutuksen vastuuhenkilöt

Koulutuksen vastuuhenkilöinä ovat TeT, dos Pia Houni ja FM Anu Virtanen.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. Arto Tukiainen, Jukka Laajarinne, Elli Arivaara-Ebbe, Eero Ojanen ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset ja aiheesta kirjoittavat henkilöt.

Koulutuksen hinta

Kokonaishinta on 2900,-. Mahdollisuus maksaa kuukausierissä.


Hakuohjeet

Hakuaika koulutukseen on perjantaihin 22.8. mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 3.9. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta? Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakemukset postitetaan osoitteella:

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki


Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-14

info at kriittinenkorkeakoulu.fi


Lisätietoa filosofisesta praktiikasta:

Filosofisen praktiikan sivusto: www.filosofit.fi/FiPra/

Pia Houni & Perttu Salovaara (toim.) Filosofi tavattavissa. Niin & Näin.

http://netn.fi/filosofi-tavattavissa

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.