Teoreettisen filosofian professorin hakuilmoitus, Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professorin toimi Helsingin yliopistossa

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (http://www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

PROFESSORIA

Tehtävän ala on teoreettinen filosofia.

Professorin tehtävänä on yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professuuri kattaa filosofian historian, tieto-opin, logiikan ja systemaattisen filosofian. Näiden tutkimusalojen joukossa ei erityisesti korosteta mitään yhtä aihepiiriä, mutta on tärkeää, että uusi professori edistää tutkimussuuntia, joilla teoreettisen filosofian oppiaine on perinteisesti ollut vahva, ja että hän on myös aloitteen tekijänä uudelle kehitykselle.

Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaineella on pitkäaikainen kansainvälinen traditio filosofisessa logiikassa ja systemaattisessa filosofiassa (metafysiikassa, tieteenfilosofiassa, kielifilosofiassa). Oppiaine toimii läheisessä yhteistoiminnassa samaan laitokseen kuuluvan ruotsinkielisen filosofi-oppiaineen sekä valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluvien yhteiskuntatieteiden metodologian ja filosofian tutkimusryhmien kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen tai ruotsin kielen, jolla hän antaa opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Lisäksi yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopiston
johtosäännön mukaan ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään tulee valituksi hakija, joka ei osaa suomea/ruotsia, hänen toivotaan hankkivan kohtuullisen suomen/ruotsin kielen taidon, koska professorin toivotaan integroituvan työyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, osallistuminen tohtorikoulutukseen, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8–10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemuksiin pyydetään liittämään neljänä kappaleena
1) curriculum vitae, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/cv.htm
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta
asiantuntijuudesta (opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää opetusmateriaalia, muut opetusansiot), ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm
3) enintään 3 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely) ja siitä, miten hän kehittäisi tehtävässä oman alansa tutkimusta ja opetusta
4) numeroitu julkaisuluettelo niistä julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelossa pyydetään noudattamaan tiedekunnan sivuilla olevaa ryhmittelyä, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/julkaisuluettelo.htm
5) enintään 10 julkaisua numeroituina julkaisuluettelon mukaisesti. Julkaisut toimitetaan osoitteella Humanistisen tiedekunnan kanslia, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto. Käyntiosoite on Fabianinkatu 33, 2. krs. Julkaisut voi toimittaa myös sähköisessä muodossa sähköpostiosoitteeseen hum-hallinto at helsinki.fi.
6) todistukset kielitaidosta.

Hakemus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen (paitsi julkaisut) osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO, tai . Hakuaika päättyy 30. toukokuuta 2013. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.)

Lisätietoja antaa professori Gabriel Sandu, gabriel.sandu at helsinki.fi,
09 191 28061.

www.helsinki.fi/yliopisto

http://www.academicpositions.fi/tyopaikka/humanistiset-tieteet/2013/4/18...