Taiteellinen tutkimus ja tieteellinen realismi

Workshop: Taiteellinen tutkimus ja tieteellinen realismi
Dos. Kimmo Sarje ja prof. Uskali Mäki
17.10. klo 10-14 Metsät. ls. 11


Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: kimmo.sarje (at) helsinki.fi

Taiteellinen tutkimus on viime vuosina vakiinnuttanut asemaansa taidekorkeakoulujen yhtenä suuntautumisvaihtoehtona. Viime keväänä pidin luentosarjan Helsingin yliopistossa estetiikan oppiaineessa taiteellisesta tutkimuksesta, jossa paneuduttiin metodologisten kysymysten rinnalla erityisesti Kuvataideakatemian tohtorin opin- ja taidonnäytteisiin. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellisen työn kautta saavutetuilla tuloksilla ja tiedoilla on keskeinen asema tutkimuksessa.

Tämän syksyn workshopissa on tarkoitus jatkaa taiteellisen tutkimuksen filosofista ja metodologista tarkastelua ennen muuta tieteellisen realismin näkökulmasta. Tieteellinen realismi on tämän hetken johtavia tieteenfilosofisia suuntauksia, jolla on myös vahva asema kotimaisessa filosofiassa. Tieteellisen realismin tavoite on olla kaiken tutkimuksen kattava koko tieteen filosofia. Sisältyykö myös taiteellinen tutkimus tieteellisen realismin piiriin? Mitä tieteellisestä realismista seuraa taiteelliselle tutkimukselle? Nämä kuuluvat workshopissa pohdittaviin kysymyksiin.

Workshopissa esitelmöin taiteellisesta tutkimuksesta, ja akatemiaprofessori Uskali Mäki esittelee tieteellisen realismin lähtökohtia ja periaatteita. Tämän jälkeen työryhmissä paneudutaan esimerkiksi eri taiteenlajien kannalta pohtimaan tieteellisen realismin käsitteiden hedelmällisyyttä taiteellisen tutkimuksen kannalta. Lopuksi käymme yhteisen keskustelun esiin nousseista ongelmista ja ehdotuksista. Osallistujien edellytetään tutustuvan etukäteen vähintään yhteen alla luetelluista julkaisuista.

Kimmo Sarje,
Estetiikan dosentti

Kirjallisuus:
Mäki, Uskali: Reglobalizing Realism by Going Local, or (How) Should our Formulations of Scientific Realism Be Informed about the Sciences? Erkenntnis 63, 2005, 231-251.

Kiljunen, Satu & Hannula, Mika (toim.): Taiteellinen tutkimus, Kuvataideakatemia, Helsinki, 2001.

Pitkänen, Risto (toim.): Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90, Jyväskylän yliopisto, 2007.

Siukonen, Jyrki: Tutkiva taiteilija, Kustannusosakeyhtiö Taide, Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, 2002.