Ledig tjänst: Forskarassistent, filosofihistorisk inriktning, Uppsala

Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som Forskarassistent i filosofi med filosofihistorisk inriktning vid Filosofiska institutionen.

Anställningen avser fr o m 090101 tillsvidare.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning inom filosofi med filosofihistorisk inriktning och undervisning även inom teoretisk och praktisk filosofi på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs att fullfölja anställningen väl.

Förmåga att undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästes särskild vikt vid forskningsmeriter inom något eller några av den västerländska  filosofihistoriens forskningsområden från antiken fram till slutet av 1800, speciellt inom medeltidens och den nya tidens filosofi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder - övrig skicklighet: Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden ( t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särsilt att söka denna anställning.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara inges i två exemplar i papperskopior och omfatta

•    merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
•    kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
•    Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand
•    De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt professor Lars-Göran Johansson, tel 018-471 7361. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.

Ansökan med angivande av dnr UFV-PA 2008/1431 ska ställas till Uppsala universitet och inges till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 2000, senast den 1/10 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning