Teoreettisen filosofian professorin viransijaisuus (Helsinki)

   
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan filosofian laitoksessa on haettavana

teoreettisen filosofian professorin

määräaikainen osa-aikainen (70 prosenttia) virkasuhde 1.8.2008 - 31.7.2009 (sijaisuus).

Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksina sovelletaan professorin viran
kelpoisuusvaatimuksia, joista on säädetty korkeakoulujen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (Kelp.A 309/1993).

Tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa
opetusta.

Viran palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustasokartan tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen
perustuvaa palkanosaa. Lisätietoja antaa amanuenssi Ilpo Halonen,
ilpo.halonen@helsinki.fi.

Hakemukset osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen
osoitteeseen Ilpo Halonen, Filosofian laitos, PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A), 00014
HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy perjantaina 11.7.2008 klo 15.45.

Helsingissä 25. kesäkuuta 2008
Hallintovirasto