Planerare (suunnittelija) för tiden 1.8.2008 - 31.12.2009

Vid Humanistiska fakultetens filosofiska institution lediganslås
tidsbunden tjänst som

 

planerare

 

för tiden 1.8.2008 - 31.12.2009 (motivering för tidsbundenhet:
tillfällig organisering av uppgifter).

 

Till planerarens uppgifter hör:
- att inför de förestående strukturreformerna i samarbete med
institutionens ledning utreda alternativ för att möjliggöra optimal
forskning, undervisning och administration vid institutionen,
- det svenska filosofi-läroämnets studiehandledning samt planering och
praktiska uppgifter som berör läroämnets studieärenden, samt
- övriga administrativa uppgifter vid filosofiska institutionen,
särskilt som kontaktperson för internationella ärenden.

 

Av personen som väljs för uppgiften önskas en högre högskoleexamen som
ger behörighet för forskarstudier i filosofi. Personen bör även ha
utmärkta kunskaper i svenska och tillräckliga kunskaper i finska och
engelska.

 

Uppgiftens lön grundar sig på nivå 7 i kravnivåramen för annan än
undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem.
Dessutom betalas en lönedel som utgår från den individuella
arbetsinsatsen. Lönen bestäms i intervallet 1.907 - 2.785 euro per månad
beroende på den utsedda personens kompetens och erfarenhet. Mera
uppgifter ges av amanuens Ilpo Halonen, tfn. (09) 191 29233,
ilpo.halonen (at) helsinki.fi.

 

Till ansökan bör bifogas matrikelutdrag eller CV, intyg på
språkkunskaper, publikationsförteckning samt övriga dokument som kan ha
betydelse för tjänstens tillsättande. Ansökningarna riktas till
Filosofiska institutionens ledningsgrupp och skickas med bilagor till:
Amanuens Ilpo Halonen, Filosofiska institutionen, PB 9
(Brobergsterrassen 20 A), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningstiden utgår 29.5.2008 klockan 15.45.

 

Helsingfors den 21 maj 2008
Förvaltningsämbetet