Teoreettisen filosofian yliopistonlehtorin sijaisuus

Humanistisen tiedekunnan filosofian laitoksessa on haettavana teoreettisen filosofian yliopistonlehtorin   määräaikainen virkasuhde 1.8.2008 - 31.7.2013 (sijaisuus). 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on sen ohella, mitä korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/1993) 19 §:n 1 - 6 kohdissa säädetään, harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta, ohjata jatko-opintoja ja tarkastaa opinnäytteitä (Johtosääntö Helsingin yliopiston eräistä opetus- ja tutkimusviroista 19.6.2000). 

Valittavalta toivotaan yliopistonlehtorin kelpoisuutta, joka on
- soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito
- riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Arvostamme hakijaa, jolla on laaja-alainen tieteellinen pätevyys ja kattava opetuskokemus teoreettisessa filosofiassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 - 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa virkasuhteen täyttämiseen, tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio. Hakijan on liitettävä hakemukseensa myös lyhyt kirjallinen selostus niistä ansioista, joilla hakijan mielestä on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa (ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm).

Hakemus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy torstaina 8.5.2008 klo 15.45. 

Lisätietoja antaa filosofian laitoksen amanuenssi Ilpo Halonen, (09) 191 29233, ilpo.halonen@helsinki.fi.

Helsingissä 30. huhtikuuta 2008
Hallintovirasto