PhD position in practical philosophy: Uppsala

PhD position in practical philosophy (in English below)

The announcement will also be found at
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/

---
2008-02-21
Härmed utlyses
En doktorandplats i praktisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2008-09-01.

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är den som dels har grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng dels inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna Praktisk filosofi A, B, C och D (eller magisterkursen).
Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/940C095F7A00FB33C125722600454107/$file/Antagning_foutb.pdf
Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV samt utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.
Forskarutbildning i praktisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se
http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_prakt.f.htm

Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson  tel 018/4717361, lars-goran.johansson@filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummer, skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 25 mars 2008.
--
[Vad räknas till praktisk filosofi? Se engelska utlysningen nedan.]

---

2008-02-21
One PhD Position in Practical Philosophy

The Department of Philosophy announces a vacant 4-year PhD position in practical philosophy. The holder of the position will pursue his/her doctoral studies full-time and is expected to participate actively in departmental activities, by attending seminars, etc. The position might also entail teaching and other assignments. The position is available from 2008-09-01.

During the first two years, the successful candidate will receive
“utbildningsbidrag”, which represents a salary of approximately 150000 sek/month. During the following years, s/he will hold a “doktorandtjänst” where the starting salary currently is 21800 sek/month. The position is a proper employment the holder of which qualifies for the standard Swedish social benefits, such as paid parental leave. (For more information, please contact the Head of Department, Lars-Göran Johansson, + 46 18 4717361, and
.)

Briefly stated, practical philosophy includes value theory, ethics, meta-ethics, social philosophy, political philosophy, bioethics, philosophy of law, æsthetics, philosophy of education, philosophy of religion, and the philosophy of the social sciences and humanities.
Decision theory and philosophy of action, as well as history of philosophy, are included in both practical and theoretical philosophy.

Please note that admission for the PhD at Uppsala University is highly
competitive and that a Masters Degree in Philosophy or equivalent at the
time of application is a pre-requisite for a successful application. It
is expected that a decision will be made by end of April. Applications
will not be returned.

Your application should include (a) a brief CV, outlining your academic progress to date; (b) a statement (of no more than 1000 words) outlining
your proposed research;  (c) a sample of written work; and (d) the name and address (including e-mail address) of two referees that are familiar with your work.

For applicable government rules and regulations, see “Högskoleför-ordningen, kap 5, 8 och 9”. For the university’s guidelines (in Swedish) for doctoral studies, go to:

http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.

Send the application (hard copy) to: Registrator, Uppsala University, box 256, 75105 Uppsala, Sweden.  Applications must be received by Marsh 25, and must mention the following reference number: Dnr UFV-PA 2008/510.